Vi legger merke til at en del av kritikken bunner i manglende forståelse av konseptet knyttet til det nasjonale klimagassregnskapet og arealbrukssektoren (implisitt og også direkte påpekt for dårlig forklaring fra oss i rapporten, som nok forutsatte noe mer forkunnskaper hos leserne), og generell kritikk av systemet.

Men vi legger også merke til at de fremhever og støtter flere av våre poeng i rapporten.

NINA peker også på momenter vi ser vi kunne belyst tydeligere. Bl.a. peker de på at det er for lite omtale av enkelte datakilder og svakheter ved disse, og trekker frem at «det ikke finnes nok data om karbonlagrene i de ulike økosystemene, dette inkluderer både skog og jordbruksareal». Det er helt klart for lite kunnskap om jordkarbon. Både om lagerstørrelse som NINA peker på, men ikke minst om endring i karbonlagrene (som er det som betyr noe i denne sammenheng). Selv relativt små endringer kan ha stor betydning, siden karbonlageret i seg selv er så stort. Det er derfor veldig gledelig at vi har fått finansiering til å etablere et program for Nasjonal jordkarbonovervåkning! Og at vi i år har gjennomført første feltsesong i dette programmet. På sikt vil dette gi svært gode data for både karbonlager og endringer i jord i skog og beite i innmark (som er de arealtypene som dekkes av programmet per nå).

Vi reagerer på denne påstanden: «Det framstår som underlig at miljøsektoren ikke har gjort egne tiltaksanalyser og virkemiddelanalyser for arealbrukssektoren, men baserer seg på det som er gjort innen landbrukssektoren.». Klimagassregnskapet og alle analyser i tilknytning til dette bygger på vitenskapelig basert kunnskap om effekter av arealbruk på utslipp og opptak av klimagasser, og tilhører verken miljøsektoren eller landbrukssektoren (eller noen annen sektor).

Det er også direkte feil dersom en leser setningen ikke til å gjelde utførende, men bestillende part, da bestillinger og utlyste anbudskonkurranser i hovedsak har kommet fra miljøforvaltningen. NIBIO, som har ledet arbeidet med denne rapporten og flere oppdrag knyttet til klimatiltak arbeider i meget stor grad på oppgaver for Miljødirektoratet (bl.a. det nasjonale klimagassregnskapet). Og det er Miljødirektoratet, av og til i samarbeid med Landbruksdirektoratet, som har vært oppdragsgiver for flere vurderinger/rapporter vi har utarbeidet om klimatiltak. For nasjonale framskrivninger har bestillingene kommet fra KLD (sammen med LMD).