Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2019

Utvalgets første rapport har hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser.

Utvalgets diskusjon tar for seg fem hovedområder:
Utslippsregnskap (kapittel 2), utslippsframskrivinger (kapittel 4), tiltaksanalyser (kapittel 5), virkemiddelanalyser (kapittel 6) og klimaeffekten av statsbudsjettet (kapittel 7).

Les hele rapporten

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2020

I denne andre rapporten har utvalget vektlagt vurdering av partielle modeller og økonometriske metoder for virkemiddelanalyser. I tillegg ble det vurdert ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettet kan kategoriseres, som et første skritt i arbeidet med å foreslå metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer i statsbudsjettet.

Les hele rapporten

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to rapporter som følger som vedlegg:

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2021

Den tredje årlige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for klima oppsummerer aktivitetene og rådene fra utvalgets tredje periode (juni 2020 til juni 2021). I denne perioden har utvalget vurdert makroøkonomiske modeller brukt for analyser på klimaområdet. En egen rapport om dette publiseres tidlig høst 2021. Et sammendrag er gjengitt i denne årsrapporten. Utvalget har også videreført arbeidet med metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet.

Les hele rapporten

I tillegg har utvalget etablert kontakt med relevante modellmiljøer i Sverige, Danmark og Finland og fått oversikt over makromodellene som brukes til analyse på klimaområdet i disse landene.

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2022

I utvalgets fjerde årsrapport er det to sentrale temaer: utslippsframskrivinger og metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet. Utvalget har også fått kartlagt dagens organisering av arbeidet med klimaanalyser, samt metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser og framskrivinger i arealbrukssektoren.

Rapport fa Teknisk beregningsutvalg for klima 2022
Les hele rapporten

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to rapporter, og en tredje (om arealbrukssektoren) blir publisert andre halvår 2022.

 

Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima 2023

I utvalgets femte årsrapport presenteres et sammendrag av de to temarapportene som har vært utvalgets hovedarbeid siden forrige rapport: Metoder til bruk i klimaanalyser og Klimaeffekt av statsbudsjettet. Basert på vurderingene og anbefalingene i disse to rapportene, gjør utvalget i denne rapporten vurderinger av, og kommer med anbefalinger om, hvordan arbeidet med metodeutvikling på klimaområdet bør organiseres.

Les hele rapporten

Som grunnlag til sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert flere rapporter: