2023:

Rapport om metoder for klimaanalyser av kortsiktige utslipps- og kostnadseffekter

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag for TBU klima kartlagt metoder for å analysere kostnads- og utslippsvirkninger av endret virkemiddelbruk i klimapolitikken på kort sikt.

Les hele rapporten

Rapport om metoder for å analysere utslipps- og kostnadseffekter mot 2050

Menon Economics har på oppdrag for TBU klima kartlagt relevante metoder for å analysere utslippsutvikling og utslipps- og kostnadsvirkninger av endret virkemiddelbruk i et 2050-perspektiv.

[dss-hidden]Les hele rapporten

Rapport om metoder for å vurdere klimaeffekter fra arealbruk og arealbruksendringer

Menon Economics har på oppdrag for TBU klima kartlagt og vurdert metoder for å vurdere klimaeffekter av statlige tiltak og virkemidler gjennom arealbruk og arealbruksendringer.

Les hele rapporten

Rapport om metoder for utslippsframskrivinger i andre land

CICERO har på oppdrag for TBU klima gjennomført en kartlegging av ulike metoder og modellapparater for utslippsfremskrivinger og ulike måter organisere arbeidet på.

Les hele rapporten

Kartlegging av klimaråd

Menon Economics og CICERO har på oppdrag for TBU klima kartlagt andre lands erfaringer med uavhengige, akademiske klimaråd.

Les hele rapporten

Rapport om metoder for analyser av utslipp og kostnader i skog- og arealbrukssektoren

NIBIO har på oppdrag for TBU klima skrevet en rapport om metoder for utslippsframskrivinger og analyser av tiltak og virkemidler rettet mot skog- og arealbrukssektoren.

Les hele rapporten

2022:

Rapport om organisering av klimaanalysearbeidet i Norge

Menon Economics og CICERO har på oppdrag for TBU klima kartlagt arbeidet med klimaanalyer i norsk statsforvaltning.

Les hele rapporten

2021:

Rapport om klimaeffekt av poster på statsbudsjettet

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag for TBU klima undersøkt hvordan utslippseffekter av
endringer i utvalgte statsbudsjettsposter mellom 2020 og 2021 kan kvantifiseres og simuleres i makroøkonomiske modellberegninger med SNOW-modellen for Norge.

Les hele rapporten

2020:

Rapport om metoder for å kategorisere statsbudsjettet etter klimagassutslipp

Menon Economics og CICERO har på oppdrag for TBU klima utviklet en metode for å kategorisere statsbudsjettets bestanddeler etter påvirkning på utslipp av klimagasser.

Les hele rapporten

Rapport om transportmodeller for klimaanalyse

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Menon Economics har på oppdrag for TBU klima gjort en vurdering av hvordan transportvirksomhetenes kan brukes på klimaområdet.

Les hele rapporten