2023:

Rapport om metoder for å vurdere klimaeffekter fra arealbruk og arealbruksendringer

Menon Economics har på oppdrag for TBU klima kartlagt og vurdert metoder for å vurdere klimaeffekter av statlige tiltak og virkemidler gjennom arealbruk og arealbruksendringer.

Les hele rapporten (pdf)

 

Rapport om metoder for utslippsframskrivinger i andre land

CICERO har på oppdrag for TBU klima gjennomført en kartlegging av ulike metoder og modellapparater for utslippsfremskrivinger og ulike måter organisere arbeidet på.

Les hele rapporten (pdf)

 

Kartlegging av klimaråd

Menon Economics og CICERO har på oppdrag for TBU klima kartlagt andre lands erfaringer med uavhengige, akademiske klimaråd.

Les hele rapporten (pdf)

 

Rapport om metoder for analyser av utslipp og kostnader i skog- og arealbrukssektoren

NIBIO har på oppdrag for TBU klima skrevet en rapport om metoder for utslippsframskrivinger og analyser av tiltak og virkemidler rettet mot skog- og arealbrukssektoren.

Les hele rapporten (pdf)