Teknisk beregningsutvalg for klima har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres og peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser. Utvalget ble oppnevnt 15. juni 2018 for en periode på to år. I 2020 ble det besluttet å videreføre utvalget for ytterligere tre år, samtidig som mandatet ble noe justert og sammensetningen av utvalget endret.

Utvalget har tidligere levert tre årsrapporter og en temarapport. Utvalgets første årsrapport i 2019 la hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser. I sin andre årsrapport i 2020 vurderte utvalget partielle modeller og økonometriske metoder for virkemiddelanalyser, og vurderte ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettet kan kategoriseres, som et første skritt mot å anslå klimaeffekt av budsjettet. Utvalgets tredje årsrapport i 2021 la hovedvekt på vurderinger av makromodeller, samt videreføring av arbeidet med metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet. Høsten 2021 ble en temarapport om makromodeller publisert, og en artikkel om samme tema ble publisert vinteren 2022.

Den fjerde årsrapporten fra utvalget oppsummerer aktivitetene og rådene fra utvalgets fjerde periode (juli 2021 til juni 2022). I denne perioden har utvalget kartlagt og vurdert arbeidet med nasjonale utslippsframskrivninger, inkludert både organisering av arbeidet og bruk av metoder. I den forbindelse har utvalget etablert kontakt med relevante miljøer i andre land, og fått presentert hvordan man jobber med utslippsframskrivninger i Danmark og Storbritannia. Utvalget har også jobbet videre med metoder for klimaeffekt av statsbudsjettet.

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert tre utredninger, hvorav to av dem følger som elektroniske vedlegg, mens den tredje (om arealbrukssektoren) blir publisert andre halvår 2022.

Alle utvalgets publikasjoner finner du under fanen «Utvalgets arbeid».